Regulamin dostarczania treści cyfrowych

obowiązujący od dnia 04.07.2024

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dostarczania treści cyfrowych (zw. dalej Regulaminem) przez MILBOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480839, posiadającą NIP 5671904547 oraz Regon 146825291 (zw. dalej Dostawcą). W wszelkich sprawach związanych z realizacją usług na podstawie niniejszego Regulaminu można się kontaktować pisemnie na ww. adres bądź poprzez e-mail na adres rodo@milbor.pl.
 2. Regulamin stanowi formę realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z póź. zm.), a w zakresie w jakim usługi są świadczone na rzecz Konsumenta, obowiązków wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2023 r. poz. 2759 z póź. zm.).
 3. Regulamin został opublikowany na Stronie internetowej i umożliwia każdemu użytkownikowi Strony internetowej zapoznanie się z jego treścią przed zamówieniem Treści cyfrowych.
 4. Osoba zainteresowana dostarczeniem Treści cyfrowych jest zobowiązana przed zawarciem umowy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityką prywatności.
 5. Przez Użytkownika rozumie się osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawna lub jednostka organizacyjna posiadającą zdolność prawną, która zawiera umowę w zakresie dostarczania Treści cyfrowych jako:
 • Konsument – osoba fizyczna korzystająca zawierająca umowę w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową albo
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową albo
 • Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierająca umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez Treści cyfrowe rozumie się Newsletter i Towar cyfrowy.
 2. Przez Newsletter rozumie się informacje branżowe, informacje o działalności prowadzonej przez Dostawcę, w tym informacje marketingowej i handlowe, informacje o realizacjach, nowych rozwiązaniach oraz zaproszenia na spotkania branżowe dotyczące Dostawcy, przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Częstotliwość wysyłki Newslettera jest uzależniona od woli Dostawcę.
 3. Przez Towar cyfrowy rozumie się raporty, kalkulacje, opracowania, materiały branżowe i inne materiały informacyjne, edukacyjne lub szkoleniowe, zapisane w postaci cyfrowej, związane z rodzajem działalności prowadzonej przez Dostawcę.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony za pośrednictwem strony internetowej Dostawcy milborpmc.pl (zw. dalej Stroną internetową), zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Wszelkie prawa autorskie do treści udostępnianych Użytkownikowi w ramach Treści cyfrowych przysługują Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Treści cyfrowych wyłącznie na własny użytek oraz na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, bez możliwości ich rozpowszechniania i zwielokrotniania celem dalszego udostępnienia oraz sprzedaży.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika w ramach korzystania ze Strony internetowej treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających cudze dane osobowe, naruszających dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego.
 7. Dostawca informuje, że w związku z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną i  korzystaniem z sieci Internet, istnieją potencjalne ryzyka związane z wykorzystaniem względem Użytkownika: złośliwego oprogramowania, kryptoanalizy spamu, programów szpiegujących czy innych narzędzi skutkujących wyłudzaniem poufnych informacji osobistych. Działania takie mogą nastąpić bez woli i wiedzy Dostawcy Dla bezpieczeństwa korzystania z sieci Internet Dostawca zaleca korzystanie przez Użytkowników z aktualizowanych na bieżącego programów antywirusowych bądź innych zapór zabezpieczających przed niezamierzonym przekazaniem danych.

 1. Dla zamówienia Treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 • posiadanie przez Użytkownika urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet i skonfigurowanej przeglądarki internetowej;
 • posiadanie dostępu do poczty elektronicznej i aktywnego adresu e-mail;
 • posiadanie oprogramowania umożliwiającego odczyt plików cyfrowych, w szczególności w formatach: .pdf, .docx, .pptx, .xlsx.

§ 2 Dostarczanie Treści cyfrowych

 1. Towar cyfrowy może zostać dostarczony Użytkownikowi, który:
 • zawrze z Dostawcą umowę o świadczeniu usługi Newsletter wyrażając zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu;
 • albo dokona zapłaty ceny uzgodnionej z Dostawcą.
 1. W przypadku woli otrzymania Towaru cyfrowego bez konieczności zapłaty ceny, Użytkownik powinien:
 • wejść na Stronę internetową;
 • w formularzu przeznaczonym do otrzymania Towaru cyfrowego podać swój adres e-mail;
 • zaznaczyć zamieszczone pod jednym z formularzem pole z oświadczeniem o wyrażeniu zgody naotrzymywanie Newslettera na zasadach wskazanych w Regulaminie;
 • kliknąć przycisk potwierdzający wolę pobrania Towaru cyfrowego, zamieszczony pod formularzem;
 • pobrać Towar cyfrowy przy wykorzystaniu linka zamieszczonego na Stronie internetowe.

3. Kliknięcie przycisku potwierdzającego, wolę pobrania Towaru cyfrowego, jest równoznaczne z zawarciem przez Odbiorcę:

 • umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego;
 • oraz umowy o dostarczanie Newslettera (pod warunkiem zaznaczenia pola o oświadczeniu wyrażenia zgody na otrzymywani Newslettera).

4. Użytkownik na możliwość pobrania Towaru cyfrowego bez zawarcia umowy o dostarczenie Newslettera, dokonując zakupu za określoną przez Dostawcę cenę. W razie zainteresowania zakupem Towaru cyfrowego, Użytkownik powinien skontaktować się z Dostawcą zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 1 Regulaminu.

5. Dostawca nie jest zobowiązany do aktualizowania treści Towaru cyfrowego.

6. Korzystanie z usługi Newslettera możliwe jest poprzez:

 • uzupełnienie formularza przeznaczonego otrzymywaniu Towaru cyfrowego lub formularza kontaktowego;
 • wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera pod formularzami wskazanymi w § 2 ust. 6 Regulaminu.
 1. Dokonując czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 i 6 Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną, na podany przez Użytkownika adres e-mail zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. W konsekwencji, dane Użytkownika dodawane są do listy mailingowej dedykowanej usłudze Newsletter zaś z chwilą dokonania czynności o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 Regulaminu lub odpowiednio z chwilą kliknięcia przycisku potwierdzającego wysłanie wiadomości w ramach formularza kontaktowego zostaje zawarta umowa w zakresie korzystania z usługi Newsletter.

 

§ 3 Zakończenie korzystania z usługi Newsletter i odstąpienie od umowy na dostarczanie Treści cyfrowych

 1. W celu zakończenia korzystania z usługi Newsletter Użytkownik może:
 • kliknąć w link umożliwiający zakończenie korzystania z usługi Newsletter zamieszczony w każdej wiadomości wysyłanej do Użytkownika w ramach usługi lub
 • złożyć oświadczenie za pośrednictwem e-maila bądź formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie internetowej.
 1. Dokonanie czynności wskazanych w § 3 1 Regulaminu skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia usługi Newsletter.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie, o czym poinformuje on Użytkownika.
 3. Zakończenie udostępnienia usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Dostawcy, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wynikających z Regulaminu.
 4. Niezależnie od powyższych postanowień, na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2020 poz. 287 z póź. zm.) Użytkownik będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od umowy o dostarczanie Treści cyfrowych bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. W celu skorzystania z powyższego prawa w zakresie Newslettera Użytkownik może dokonać czynności wskazanych w § 3 1 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie pisemnej bądź przesłane na adres e-mail zgodnie z danymi wskazanymi w § 3 ust. 1 Regulaminu, także przy wykorzystaniu poniższego formularza:

Adresat [nazwa Dostawcy, adres pocztowy oraz adres e-mail]

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia usługi polegającej na dostarczaniu Treści cyfrowych (Towaru cyfrowego/Newslettera – niepotrzebne skreślić)

Data zawarcia umowy: XXX

Adres e-mail: XXX

Podpis Użytkownika (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data”

 1. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy § 3 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 4 Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do zgłaszania reklamacji dotyczących nieprawidłowego sposobu świadczenia przez Dostawcę usługi dostarczania Treści cyfrowych, w tym niezgodności Towary cyfrowego z umową.
 • w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 • w formie pisemnej na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 1. Reklamacja powinna zawierać:
 • opis problemu;
 • dane umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia reklamacyjnego i dane kontaktowe (co najmniej adres email).
 1. Jeżeli dane zgłaszającego będą wymagały uzupełnienia, Dostawca zwróci się do zgłaszającego – o ile będzie to możliwe zważywszy na niekompletność danych – o ich uzupełnienie.
 2. Dostawca może również zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie reklamacji o inne informacje niezbędne dla jej rozpatrzenia, np. dotyczące szczegółowego przebiegu zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
 3. W przypadku skierowania do Dostawcy reklamacji, w której nie będzie możliwe zidentyfikowanie osoby, od której ona pochodzi, zaś zgłoszenie to nie zostanie uzupełnione zgodnie z żądaniem Dostawcy, reklamację taką pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Dostawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji, tj. obejmującej wszystkie dane i informacje niezbędne dla rozpatrzenia. W przypadku konieczności uzupełniania danych przez Użytkownika składającego reklamację, termin wskazany w zdaniu poprzedzającym biegnie na nowo, od momentu uzupełnienia wszystkich wymaganych informacji.
 5. O decyzji w przedmiocie reklamacji Dostawca niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.
 6. W przypadku przedsiębiorców roszczenia z tytułu rękojmi są wyłączone.

§ 5 Dane osobowe i pliki cookies

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i stosowania plików cookies w ramach dostarczenia treści cyfrowych zostały zamieszczone w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie internetowej.

§ 6 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, tj.:
 • stałego konsumenckiego sądu polubownego do którego Użytkownik może się zwrócić z wnioskiem o rozstrzygnięcie sprawy;
 • powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów i organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej do którego można złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie polubownego rozstrzygnięcia sporu;
 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Więcej informacji na temat sposobów pozasądowego rozstrzygania sporów oraz dostępu i opisu procedur z tym związanych można znaleźć na stronach internetowych ww. podmiotów.

 1. Istnieje także możliwość skorzystania przez Użytkownika z platformy dedykowanej internetowemu rozstrzyganiu sporów (ODR) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 7 Zmiana Regulaminu

 1. Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przy spełnieniu poniższych warunków.
 2. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn, przez które rozumie się:
 • konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
 • zmiana warunków technicznych świadczenia usługi Newsletter;
 • konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 • zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
 • przeciwdziałanie nadużyciom;
 • poprawa obsługi Użytkowników.
 1. Do umów o dostarczanie Towaru cyfrowego zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 2. Nowa wersja Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie internetowej oraz przesłana Użytkownikom co najmniej na 7 dni przed planowanym wejściem w życie.
 3. W razie braku zgody Użytkownika na zmiany wynikające z treści nowej wersji Regulaminu, Użytkownik ma możliwość zakończenia korzystania z usługi Newsletter zgodnie z § 3 Regulaminu przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.
 4. Nowa wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem wskazanym w jego treści, jednak nie wcześniej niż przed upływem terminu wskazanego w § 7 4 Regulaminu.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Stronie internetowej.

 

 

 

 

Dofinansowanie Unia Europejska